Our projects

Fermion je sodobna in učinkovita programska rešitev, ki omogoča podjetjem vzpostavitev
modernega sistema upravljanja s tveganji.

O Fermionu

Celostna obravnava tveganj

Fermion omogoča podjetjem, da imajo na enem mestu zbrane vse relevantne informacije o tveganjih - od popisa ključnih tveganj in njihovih finančnih učinkov, do aktivnega upravljanja tveganj s  sprejemanjem ukrepov za zmanjšanje ali odpravo tveganj na vseh področjih poslovanja podjetja.

Avtomatizirana analiza tveganj

Fermion samodejno združi ocenjena tveganja v en profil tveganosti na ravni družbe, pri čemer upošteva tudi učinek diverzifikacije med tveganji. To daje bolj natančno predstavo o stanju tveganj v podjetju, kot če opazujemo vsako tveganje posebej.

Vizualizacija tveganj

Fermion temelji na grafični prezentaciji tveganj, s čimer je mogoče enostavno identificirati najbolj problematična tveganja v družbi, kar posledično omogoča podjetju hitro odzivnost pri sprejemanju ukrepov za zmanjšanje ali odpravo tveganj.

Sistematično beleženje realizacij tveganj

Fermion omogoča sistematično evidentiranje škodnih dogodkov. Beleženje škodnih dogodkov vodi k izboljšanju upravljanja s tveganji in k ohranjanju informacij o izgubah, tudi ko se profil ključnih ljudi v organizaciji spremeni.

Analiza temeljnih vzrokov

Aplikacija ima vgrajeno orodje za analizo temeljnih vzrokov, ki se lahko uporablja za določitev in odpravo glavnih vzrokov realizacije tveganj.

Dobra revizijska sledljivost

Vse spremembe v sistemu upravljanja s tveganji so zabeležene, kar zagotavlja reviziji dobro sledljivost.

Skrbniki & e-poštni opomniki

V Fermionu je mogoče določiti skrbnike tveganj, ki upravljajo s posameznimi tveganji. Vgrajena obvestila o ključnih nalogah  potrebnih za zmanjševanje tveganj, ki so avtomatsko poslana skrbnikom tveganj, vodijo k večji efektivnosti zaposlenih, saj se zaposleni ne ukvarjajo z nenehnim usklajevanjem zapletenih sistemov upravljanja s tveganji.

Izvoz podatkov & rezultatov

Podatke, rezultate in grafične prikaze je mogoče izvoziti v različnih formatih in jih uporabiti za potrebe priprave različnih poročil in predstavitev.

Namestitev: lokalno ali na oblaku

Fermion ponuja svojim strankam fleksibilne namestitvene možnosti - mogoča je tako lokalna namestitev kot namestitev na oblaku.

KORISTI FERMIONA

Časovni in finančni prihranek pri upravljanju s tveganji

Izkušnje z referenčnimi podjetji kažejo, da zaposleni z uporabo Fermiona za upravljanje s tveganji prihranijo 30% - 50% časa, kar za srednje veliko podjetje znaša prihranek v strošku dela med 20.000 - 50.000 evrov.

Optimizacija poslovnih procesov

Ker ustrezna kvantifikacija tveganj zniža asimetrijo informacij, se izboljša proces sprejemanja odločitev, oblikovanja strategij in optimizacije poslovanja podjetja.

Nižji stroški iz naslova realizacij tveganj

Ustrezen popis in spremljanje tveganj omogoča podjetjem, da 30% - 40% tveganjem z ustreznimi ukrepi izničijo učinek tveganj in se tako zaščitijo pred visokimi stroški ob realizaciji tveganj.

Izboljšana stabilnost in višja profitabilnost podjetja

Podjetja, ki ustrezno segmentirajo tveganja in z ukrepi zmanjšajo njihov vpliv, imajo do 50% nižjo volatilnost poslovanja, kar pomeni manj nepričakovanih stroškov in posledično višjo dobičkonosnosti podjetja.

Nižje kapitalske zahteve

Ker postane poslovanje podjetij s primernim obvladovanjem tveganj bolj stabilno, se potrebe po kapitalu in likvidnostnih sredstvih zmanjšajo.

Izboljšana komunikacija z banko in deležniki

Podjetja, ki uporabljajo metodologijo, ki je vključena v Fermion, imajo nižjo volatilnost poslovanja, kar koristi vsem ključnim deležnikom - od lastnikov do bank.

Nižji stroški financiranja

Kot kažejo pretekle izkušnje lahko podjetja s strukturiranim pristopom k upravljanju s tveganji znižajo strošek financiranja za 1 - 2,5 odstotnih točk na letni ravni.

Opredeljena ustrezna višina dividend in investicijske politike

Brez ustrezne kvantifikacije tveganj z jasno opredelitvijo možnih šokov v smislu izpada denarnega toka, ni mogoče opredeliti ustrezne višine dividend in investicijske politike.

Zadosti zahtevanim razkritjem in opravi dolžnost skrbnega ravnanja

Metodologija, uporabljena v Fermionu, zadosti vsem ključnim kriterijem navedenim v COSO in ISO standardih ter v ZGD-1 (70. člen, 4. odstavek) in opravi dolžnost skrbnega ravnanja.

Želite tudi vi postati uporabnik Fermiona?

Kontaktirajte nas!
Kontakt

Mnenje naših strank

Uporaba Fermion aplikacije ponuja odlično podporo upravljanju tveganj skupine HSE. Ekipa Fermiona je s svojimi predlogi in strokovnimi nasveti v celoti prispevala k izboljševanju sistema upravljanja tveganj ter hkrati pomagala pri ozaveščanju zaposlenih o vplivu tveganj na njihove vsakdanje poslovne odločitve.

Matej Rebol

Matej Rebol

Vodja upravljanja s tveganji - HSE d.o.o.

V naslednjih petih do desetih letih bodo tveganja postala ključni element v poslovanju podjetij, saj se bo stopnja tveganj v splošnem še povečala. Ne le na ključnih področjih tveganj, kot so povečana konkurenčnost, višje cenovno tveganje in neugodni trendi v gibanju vhodnih cen, ampak tudi na novih področjih, kot so kibernetski kriminal in izguba podatkov. Glavni izziv za podjetja bo premostiti vrzel med kvalitativnim razumevanjem svoje izpostavljenosti tveganjem in kvantifikacijo teh tveganj. Programska rešitev Fermion vam bo pomagala premostiti to vrzel in zgraditi strategijo, s katero boste lahko obvladovali spremenjene razmere na trgu.

Kasper Walet

Kasper Walet

direktor podjetja Maycroft

O nas

Incertus svetovanje

Incertus svetovanje

Finančno svetovanje & IT rešitve

Podjetje Incertus ponuja celovite storitve iz področja poslovnega, finančnega in aktuarskega svetovanja v Sloveniji in sosednjih državah. Ekipa lokalnih strokovnjakov z dolgoletnimi izkušnjami v različnih industrijskih panogah je močno vpeta v mednarodni prostor, zato lahko svojim strankam poleg svojega znanja ponudi storitve strokovnjakov iz vsega sveta. Naši strokovnjaki se prilagodijo edinstvenim potrebam strank, da najdejo in oblikujejo optimalne rešitve, ki strankam dajejo prednost na hitro spreminjajočih in konkurenčnih trgih.

Do največjih preobratov v družbi in prerazporeditve premoženja prihaja v času kriz zaradi napačne ocene tveganj. Zgodovina kaže, da v teh časih prosperira 10% najboljših podjetij. Z minimalnim trudom je lahko med njimi tudi vaše podjetje.
Aleš Ahčan, direktor podjetja Incertus